سفارت جمهوری اسلامی ایران - پاریس
Français تماس با سفارت صفحه نخست

بخش كنسولی -سجلات و احوال شخصیه - 2-صدور، تعویض و المثنی كارت ملی

 

 2 - صدور، تعویض و المثنی كارت ملی

1-2 صدور اولین كارت

 2-2 - صدور كارت ملی مجدد

توجه :

 نظر به اینکه اکثر درخواست های هموطنان عزیز برای صدور کارت ملی پس از گذشت 3 الی 4 ماه آماده تحویل می باشد . بنابر این به آگاهی آندسته از متقاضیانی که از زمان درخواست صدور کارت ملی آنان بیش از مدت فوق گذشته است می رساند , هم اکنون کارت ملی آنان در محل بخش کنسولی سفارت آماده تحویل می باشد . هموطنان می توانند به دو روش زیر نسبت به دریافت کارت ملی خود اقدام نمایند.

1- دریافت از طریق پست: کلیه متفاضیان با ارسال تصویر صفحه سوم گذرنامه های طرح جدید و یا صفحه 2و 8 گذرنامه های معتبر طرح قدیم خود که دارنده گذرنامه آنرا شخصا امضا نموده , بهمراه اصل رسید و پاکث سفارشی

) (Recommandée  تمبر دار جهت برگشت مدارک به بخش کنسولی سفارت ارسال نمایند تا در اسرع وقت کارت ملی آنان پست شود.

2- مراجعه حضوری: کلیه هموطنان عزیز می توانند روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 صبح لغایت 12 با در دست داشتن رسید مربوطه و اصل شناسنامه و یا اصل گذرنامه خود جهت دریافت کارت ملی خود به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس مراجعه نمایند .

یادآوری :

  آن دسته از متقاضیان کارت ملی که در اسناد سجلی آنها مغایرتی وجود داشته باشد از شمول مدت فوق مستثنی بوده و تنها پس از رفع مغایرت، کارت ملی آنها صادر خواهد شد.

- چنانچه شناسنامه متقاضی عکس دار نباشد ابتدا به بخش الصاق عكس به شناسنامه مراجعه و پس از عكس دار شدن شناسنامه درخواست صدور کارت شناسايی ملی فرمائيد.

 

1- درخواست صدور اولين کارت

 مدارک لازم

- تکميل پرسشنامه درخواست صدور کارت ملی (نمونه شماره 113)

- یك نسخه تصوير کليه صفحات شناسنامه عکسدار متقاضی حتی الامكان رنگی و یا با مندرجات خوانا و عكس واضح به اندازه سایز شناسنامه

- دو قطعه عکس 3 در4  بدون خدشه، با زمينه روشن و با ذکرمشخصات سجلی پشت عکسها

-  پرداخت هزينه صدور كارت ملی

 

2- صدور کارت مجدد (المثنی)

کارت شناسایی مجدد به دلایل زیر و با درخواست متقاضی صادر می شود:

 تغییر مشخصات سجلی    کد 41

مفقود شدن                   کد 43

 مستعمل شدن              کد 44

 

1/2 - صدور کارت مجدد به دلیل تغییر مشخصات سجلی

در مواردی که مشخصات سجلی تغییر یابد پس از دریافت شناسنامه جدید لازم است صاحب آن، ضمن تحویل اصل کارت قبلی نسبت به ارائه مدارک مربوط به صدور کارت مجدد شناسایی ملی مطابق شرح مندرج در قسمت « 1- صدور اولین کارت» همین بخش اقدام نماید.

- بدیهی است در پرسشنامه درخواست صدور کارت علت درخواست،  کد 41 «تغییر مشخصات سجلی» انتخاب می شود.

 

2/2- صدرو کارت مجدد به دلیل فقدان

 مدارک لازم

- تکميل پرسشنامه درخواست صدور کارت ملی به علت فقدان  (نمونه شماره 113)

- تکميل برگ گزارش مفقود شدن کارت شناسايی ملی  (نمونه شماره 114)

(چنانچه کارت ملی به سرقت رفته و يا توسط مراجع محلی گم شده باشد ارايه گواهی کتبی با مهر و امضاء از مرجع ذيربط الزامی است.)

- اصل شناسنامه و یك نسخه تصوير کليه صفحات

- دو قطعه عکس 3 در4 بدون خدشه، با زمينه روشن و با ذکرمشخصات کامل سجلی پشت عکسها

- پرداخت هزينه صدور كارت ملی در وجه

 

ملاحظات:

1- در صورت فقدان همزمان شناسنامه و کارت ملی،  متقاضی ابتدا باید نسبت به اخذ شناسنامه المثنی اقدام، سپس درخواست صدور کارت مجدد نمايد.

2 - چنانچه در هر یک از مراحل صدور کارت مجدد، کارت شناسایی قبلی پیدا شود، می بايست فوراً تحويل بخش کنسولی سفارت شود.

 

3/2- صدور کارت مجدد به دلیل مستعمل شدن

 

 مدارک لازم

- تکميل برگ درخواست صدور کارت شناسايی ملی  (نمونه شماره 113)

(در محل مربوط به علت درخواست, کد 44 « مستعمل» علامت گذاری شود)

- تکميل برگ درخواست صدور کارت ملی مجدد بجای کارت شناسايی مستعمل (نمونه شماره 115)

- اصل و یک نسخه تصوير کليه صفحات شناسنامه

- یك نسخه تصوير کارت شناسايی مستعمل

- دو قطعه عکس 3 در4 بدون خدشه، با زمينه روشن و با ذکرمشخصات سجلی پشت عکسها

- پرداخت هزينه صدور كارت ملی

 

توضیح:

1-  متقاضی می بايست کارت مستعمل خود را تا زمان دريافت کارت جديد نزد خود نگاه دارد.

2- راجع به درخواست تعویض کارت شناسایی ملی به علت پایان اعتبار، مراتب بنحو مقتضی به اطلاع هموطنان ايرانی خواهد رسيد.